Sharon Lockhart: Venice Biennale, Polish Pavilion

2017